Inclusió i equitat educatives, drets essencials a la tornada a classe de 1.172 estudiants cecs

 • Boletín: Nº 68 OCTUBRE 2022

  Temática: Protagonistes Estduant amb un mapamundi terraqui en relleu, una mostra del material accessible per a alumnat cec o amb discapacitat visual.

  Un total de 1.172 estudiants cecs i amb discapacitat visual greu han afrontat a principis de setembre a Catalunya la seva #TornadaAlCole. Són part dels 7.271 estudiants cecs i amb discapacitat visual de tot l’Estat que han iniciat aquest curs 2022-2023 en què una de les claus és el començament de la implantació de la LOMLOE, la nova llei d'educació, en els cursos imparells de Primària,  ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau bàsic.

  El preàmbul d'aquesta llei afirma que les mesures que estableix tenen com a objectiu últim reforçar l'equitat i la capacitat inclusiva del sistema, “fent efectiu el dret a l'educació inclusiva com a dret humà per a totes les persones, reconegut a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya el 2008”. Així mateix, l'educació de qualitat inclusiva i per a tothom figura al número 4 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. Un dret pel qual l'ONCE ha treballat des dels inicis de l'Organització i que és present a tota la tasca que duu a terme en matèria d’educació.

  La totalitat de l'alumnat s'incorporà a les aules en centres ordinaris, seguint el currículum oficial, en un model d'educació inclusiva amb suport dels equips d'atenció del Servei Educatiu compartit Departament d’Educació–ONCE, sota el marc del conveni de col·laboració signat entre ambdues institucions.

  Aquest curs 2022-2023, s'han incorporat a les aules 1.172 alumnes a Catalunya: Barcelona (975); Girona (74); Lleida (42) i Tarragona (81)

  Educació inclusiva
  Segons explica Manel Eiximeno, director del CRE ONCE Barcelona, “educació inclusiva significa que no és l'alumne el que s'ha d'integrar al sistema educatiu, sinó que són el propi sistema educatiu i els seus diferents programes els que s'han de transformar per incloure tota la diversitat d'alumnes atenent les necessitats, els interessos i les capacitats”.

  En aquest sentit, segons Eiximeno, la LOMLOE suposa una gran aportació a l'educació inclusiva “perquè la reconeix no com una realitat que cal assolir, sinó que la identifica com un dret per a totes les persones”.

  L’accessibilitat i la usabilitat són clau
  Des del Centre de Recursos Educatius ONCE Barcelona i els grups ACCEDO (Accessibilitat a Continguts Educatius Digitals de l’ONCE) es col·labora amb el Departament d’Educació de la Generalitat i amb les editorials de material escolar per aconseguir que tant les plataformes com els continguts siguin accessibles a tot l'alumnat. Només així s'estarà complint la legislació vigent pel que fa a equitat, igualtat d'oportunitats i inclusió educativa.

  Equips Específics d´Atenció Educativa
  Els Equips Específics d'Atenció Educativa a la discapacitat visual de l'ONCE presten un suport personalitzat als alumnes en els seus centres educatius ordinaris, en base als convenis de col·laboració entre l'ONCE i l’administració educativa.

  La tasca dels mestres i les mestres que integren els Equips Específics d'Atenció Educativa consisteix a valorar l'alumnat i elaborar una proposta d'intervenció aplicada individualment. Això requereix la coordinació amb altres professionals, a més dels docents, tant pertanyents a l'ONCE (tècnics de rehabilitació, instructors en tiflotecnologia i braille, psicòlegs, pedagogs, monitors d'oci i temps lliure o especialistes en àrees de dificultat especial), com adscrits a l’administració (orientadors, mestres de pedagogia terapèutica, tutors d'aula, etc.).

  En funció de les necessitats de l'alumnat, l'atenció prestada pot variar des del seguiment, l'assessorament i l'orientació al centre on s'escolaritzi l'estudiant fins a una intervenció directa amb l'alumnat per garantir-ne la inclusió dins i fora de l'aula. Es propicia el desenvolupament integral de l'alumnat perquè pugui seguir  el currículum escolar de forma normalitzada amb la resta de companys”.